Lies 2015

Dëst Joëer war eise Club, ewéi ëmmer ënnerstëzt duerch eng Partie Fräiwelleger, den 3. Oktober an d’Lies. D’Qualitéit vun den Drauwen war exzellent a mir erwarden eis e gudde Joëergang 2015.

E grousse Merci jidderengem deen gehollef huet!

d'Lieséquipe 2015