Dem Vull säin Nascht

Am Wéngert ass ëmmer Vulleconcert! Op der Sich no dëse Musikante geet et duerch Déck an Dënn. Dobäi sollen d’Kanner ugereegt ginn, sech op eng kreativ Aart a Weis mat de Vigel an hirem Liewensraum ze befaassen. Dat gebastelt Fiedervéi kënnen d’Kanner natierlech mathuelen.

Aktivitéiten mam Naturmusée